Polityka prywatności sklepu wordsy

Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z polityką prywatności!

§ 1 Postanowienia ogólne

(a) WORDSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 85/15, 00-545 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001050282, NIP 7011158151, nr REGON 526001564, kapitał zakładowy 5000,00 zł. „Administrator”, „my”) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego zamieszczonego na domenie www.wordsy.pll (“Serwis”), w tym funkcjonującego tam Sklepu Internetowego. W sprawie Twoich (czy to jako Klienta lub przedstawiciela Klienta, czy to jako innego użytkownika Serwisu) danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem email: kontakt@wordsy.pl;
(b) Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, takie jak „administrator” lub „dane osobowe”, należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w RODO.
c) Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem; (ii) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z tymi celami; (iii) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; oraz (iv) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
d) Słowa, wyrażenia i akronimy niezdefiniowane w niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) a rozpoczynające się wielką literą (np. „Klient”, „Umowa Sprzedaży”, „Sklep Internetowy”) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem: –

§ 2 Przetwarzanie danych

(a) Cele przetwarzania. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, mianowicie:

LP.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

PRZETWARZANIA

I

przygotowanie, zawarcie a także realizacja Umowy Sprzedaży lub świadczenie usług związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym wykonanie obowiązków reklamacyjnych lub podobnych

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(względnie, w przypadku przedstawiciela Klienta, podstawę przetwarzania jego danych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości kontaktowania się z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

II

obsługa lub też zachowanie (utrwalenie, zarchiwizowanie, itp.) komunikacji prowadzonej poprzez formularze i narzędzia (chat) kontaktowe dostępne w Serwisie lub poprzez kontakt telefoniczny lub email na numery lub adresy wskazane w Serwisie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy prawnie uzasadniony interes Administratora przejawia się w dostarczaniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

(względnie, podstawę przetwarzania stanowi konieczność realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez przepis prawa, np. gdy kontakt obejmuje żądanie realizacji praw przysługujących Tobie na gruncie RODO – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

III

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(a ściśle, prawnie uzasadniony interes Administratora w ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami)

IV

realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, w tym także archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych

art. 6 ust 1 lit. c RODO

V

prowadzenie analiz, statystyk, działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora w ramach Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(względnie, prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli jesteś Klientem, albo art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli newsletter dostarczany jest Tobie jako usługa elektroniczna, zgodnie z odnośnym regulaminem

VI

rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym udzielanie pomocy i wsparcie Klientów oraz innych użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z niego

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(b) Odbiorcy danych. Dane przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności mogą być udostępniane innym wyraźnie do tego upoważnionym podmiotom, mianowicie: (i) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zapewniające zachowanie odpowiednich, prawem wymaganych standardów bezpieczeństwa, w tym podmiotom świadczącym usługi IT (np. hostingowe), księgowe, bankowe, prawne, administracyjne, pocztowe, kurierskie; (ii) pracownikom lub współpracownikom Administratora, którzy zostali przeszkoleni, upoważnieni i zobowiązani do zachowania poufności oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych; a także (iii) organom administracji publicznej lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich lub na nas obowiązków.

(c) Rodzaje przetwarzanych danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe, mianowicie:

LP.

KATEGORIA

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH

I

Klient (względnie, przedstawiciel Klienta lub inna osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta

imię i nazwisko lub firma i NIP Przedsiębiorcy; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy

II

Użytkownik, w tym użytkownik Serwisu niebędący Klientem

adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego

III

Adwersarz (w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem i egzekucją ewentualnych roszczeń)

imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody

(d) Obligatoryjność podania danych. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2(c) Polityki Prywatności, jest dobrowolne, a jednocześnie potrzebne do świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży.

(e) Dane eksploatacyjne. Nadto, możemy przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu (dane eksploatacyjne): (i) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz; a także (ii) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

(f) Przetwarzanie automatyczne. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ramach podejmowanych działań marketingowych, analitycznych i statystycznych Administratora lub upoważnionych przez niego podmiotów, np. w celu prezentowania reklam i ofert (rabatów), również dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie. Administrator w uproszczony sposób analizuje Twoją aktywność, np. historię zakupów i zachowań, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej dostosować się do Twoich preferencji. Przetwarzanie zautomatyzowane możesz wyłączyć poprzez samodzielną konfigurację plików cookies.

(g) Retencja danych. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2(a) Polityki Prywatności, mianowicie: (i) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania; (ii) w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do zaadresowania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą; (iii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; (iv) w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa; a także (v) w celu prowadzenia działań wskazanych w pkt. 2(e) Polityki Prywatności – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora lub podmiotu trzeciego lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 3 Prawa podmiotów danych

(a) Jako osobie, które dotyczą dane, przysługują Ci – w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych – prawa do: (i) dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO; (ii) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 i 18 RODO; (iii) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO; a także (v) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
(b) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl), jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 4 Postanowienia różne

(a) Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i sposób zbierania przez nie danych o użytkownikach. Namawiamy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z obowiązującymi tam politykami prywatności. Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu.
(b) Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
(c) Zapewniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Twoich danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: (i) dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL/TSL; (ii) dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane – ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane dane osobowe, zapewnia wiarygodny dostawca serwera; (iii) szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta; (iv) zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem; (v) dostęp do Konta Klienta jedynie z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Klienta; a także (vi) udzielenie dostępu do danych wyłącznie osobom wyraźnie do tego upoważnionym, w celach wyłącznie wskazanych w Polityce Prywatności.
(d) Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności, zwłaszcza w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz naszymi działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego, ze wskazaniem daty dokonania tej zmiany. Zachęcamy do monitorowania aktualnego statusu zapisów zawartych w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności.

§ 5 Cookies

(a) Przez „pliki cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika, wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, utrzymać sesję, itp. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
(b) Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu – co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
(c) Stosujemy cztery rodzaje plików cookie: (i) „niezbędne” – tj. pliki, które przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej; strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek; (ii) „preferencje” – tj. pliki dotyczące preferencji i umożliwiające stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik; (iii) „statystyka” – pliki, które- gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje- pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie; (iv) „marketing”- pliki stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych w celu wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.
(d) Użytkownik może określić zakres stosowania odpowiednich plików cookies poprzez wyrażenie zgody. W zależności od tego, na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności użytkownika, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta użytkownik.
(e) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.